Obraz i jego deifinicja

Czym jest obraz? Z definicji charakteryzuje zwykle płaski utwór plastyczny kojarzony z malarstwem, na którym za pomocą farb lub innych mediów, przy wykorzystaniu różnorakich metod malarskich i graficznych twórca realizuje zapis pewnych treści. Przeważnie wiąże się on z pojęciem aktywności artystycznej.

Bywa on przedstawieniem obyczajów lub własnego zapotrzebowania. Obrazy narodziły się wraz z ewolucją cywilizacji ludzkiej. Można przypuszczać, że w pierwszej kolejności pełniły głównie funkcję powiązaną z obrzędami magicznymi. Ale ich rola przez 30 000 lat wciąż ewoluowała.

Możemy je podzielić na obrazy prehistoryczne, starożytne, średniowieczne i nowożytne. Te ostatnie możemy pogrupować na obrazy nowoczesne i współczesne.

Obraz ręcznie malowany z uwagi na ujęcie estetyczne może przedstawiać dzieło sztuki. Proces jego tworzenia w tym przypadku musi być ciężki do skopiowania. Aby malunek był w stanie stanowić dzieło sztuki, nie tylko czynniki estetyczne mają znaczenie. Dzieło takie musi mieć określony sens.

Jego zastosowanie mogą być wielorakie - od poznawczej przez wychowawczą, religijną do użytkowej. pod kątem obrotowości, dzieła sztuki klasyfikują się na dwie grupy: ruchome i nieruchome. Do tych pierwszych wlicza się właśnie obrazy.

W polskim systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia co wynika z czynnego rozkwitu sztuk plastycznych, które przekształcają swoje znaczenie w czasie, tworzą się nowe kierunki, koncepcje, techniki i sposoby wykonania.

Pomimo to w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, dzieła sztuki scharakteryzowane są jako przedmioty stworzone własnoręcznie przez artystę, które nie są przedmiotami codziennego użytku i między innymi wymienione są tu właśnie obrazy.

Obraz może być definiowany zarówno jako utwór plastyczny lub dzieło artystyczne. Dzieła sztuki można dzielić również z uwagi na temat i rozróżniamy podział na dzieła przedstawiające i nieprzedstawiające (abstrakcyjne).

Bez względu jednak od wszystkich podziałów, funkcji, segregacji i wymowy wszystkie obrazy czy są dziełem sztuki czy też nie, składają się na część dorobku kulturowego cywilizacji.