Metody i środki ochrony przed hałasem w miejscu pracy

„Zgodnie z przepisami europejskimi (dyrektywa 2003/10/WE) i krajowymi, pracodawca eliminuje u źródła ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas albo ogranicza je do możliwie najniższego poziomu, uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny”. Narażenie indywidualne pracownika nie może przekroczyć wartości NDN, stąd też oznacza się znakami bezpieczeństwa miejsca, gdzie poziom ten jest przekroczony i wydziela strefy oraz ogranicza do nich dostęp. Gdy jest to niemożliwe, wówczas powinno się wydzielić pracownikom środki ochrony indywidualnej oraz dopilnowywać ich przestrzegania. W tym celu prowadzi się instruktaże oraz szkolenia z zakresu oceny ryzyka zawodowego. Pracownicy którzy są narażeni na działanie hałasu podlegają okresowym badaniom lekarskim.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo w zakresie ograniczania hałasu i jego wpływu na zdrowie należy w miarę możliwości unikać procesów lub metod pracy powodujących narażenie na hałas i zastępować je innymi, stwarzającymi mniejsze narażenie. Ponadto powinno się dobierać środki pracy o możliwie najmniejszym poziomie emisji hałasu.
W celu ograniczenia narażenia na hałas stosuje się następujące środki techniczne: obudowy dźwiękoizolacyjne maszyn, kabiny dźwiękoszczelne dla personelu, tłumiki, ekrany i materiały dźwiękochłonne. Co równie istotne, miejsca pracy powinny być tak projektowane i rozmieszczane aby umożliwiały izolację od źródeł hałasu (np. poprzez panele akustyczne) oraz ograniczały jednoczesne oddziaływanie wielu źródeł na pracownika. Jednakże najbardziej kluczową kwestią jest takie zorganizowanie pracy aby ograniczała ona czas i poziom narażenia oraz liczby osób narażonych na hałas w szczególności poprzez zastosowanie skróconego czasu pracy lub przerw w pracy i rotacji na stanowiskach pracy.
Jak widać wyciszanie pomieszczeń, pojazdów, maszyn itd. ma istotny wpływ na nasze życie i zdrowie. Warto na to zwracać uwagę i podejmować się wszelkich dostępnych i możliwych środków aby ograniczać wpływ hałasu w życiu codziennym.